روزنامه شرق- ربنا متعلق به همه مردم است- شنبه, 8 مرداد 1390