روزنامه شرق- چند نشانه شارلاتانيسم آكادميك- چهارشنبه, 5 مرداد 1390