روزنامه شرق- سارق «سرِ زن» پيكاسو دستگير شد- شنبه,18 تیر 1390