روزنامه شرق- تنهايي دكتر منوچهر ستوده- شنبه,18 تیر 1390