روزنامه شرق- آغاز داوري جشن «خانه سينما»- شنبه,18 تیر 1390