روزنامه شرق- آنچه من از زندگي دانستم- شنبه,18 تیر 1390