روزنامه شرق- خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران- شنبه,18 تیر 1390