روزنامه شرق- آتش همايون بر پر سيمرغ- شنبه,18 تیر 1390