روزنامه شرق- اسكله‌هاي غيرقانوني ممنوع- یک شنبه,12 تیر 1390