روزنامه شرق- به چند نفر مديونم تا ابد- شنبه,11 تیر 1390