روزنامه شرق- سالشمار زندگي استاد پرويز ياحقي- پنجشنبه, 2 تیر 1390