روزنامه شرق-بازيگري در تئاتر، هنر است در سينما تكنيك- دوشنبه,30 خرداد 1390