روزنامه شرق- سردار سلامی: آغاز‌کننده جنگ نیستیم- چهارشنبه, 5 مهر 1391