روزنامه شرق- «هدهد زرین» در دست تصویرگر برتر2012- چهارشنبه, 5 مهر 1391