روزنامه شرق- بازگشت شجریان به شورای‌عالی «خانه موسیقی»- چهارشنبه, 5 مهر 1391