روزنامه شرق- جلد سوم و چهارم دیوان نمایش در راه است- چهارشنبه, 5 مهر 1391