روزنامه شرق- درختان می‌دانند راز‌ماندگاری تغییر است- چهارشنبه, 5 مهر 1391