روزنامه شرق-هیجان سرعت با «فصل سرعت»- چهارشنبه, 5 مهر 1391