روزنامه شرق-«زنان در روزگارشان» کتابی برای آگاه‌سازی زنان - چهارشنبه,15 شهریور 1391