روزنامه شرق- مرا بدون محاکمه اعدام کنید- دوشنبه,13 شهریور 1391