روزنامه شرق-ضرورت مشارکت آسیب‌دیدگان در تصمیم‌گیری‌ها - دوشنبه,13 شهریور 1391