روزنامه شرق- اشتباه مترجم بود- دوشنبه,13 شهریور 1391