روزنامه شرق-قصر نوشین که اثری از آن نمانده- دوشنبه,13 شهریور 1391