روزنامه شرق- شهرری و حکم بلاد کبیره- یک شنبه, 5 شهریور 1391