روزنامه شرق-گفت‌وگوي «عارف» و «فيلسوف»- دوشنبه,23 مرداد 1391