روزنامه شرق-آخرين تير تركش ديپلماسي - شنبه,21 مرداد 1391