روزنامه شرق- تبديل خيابان «ويلا» به پياده‌راه فروش صنايع‌دستي- چهارشنبه,11 مرداد 1391