روزنامه شرق-درگذشت «ايرن زازيانس»- یک شنبه, 8 مرداد 1391