روزنامه شرق- جنون گابو؛ خالق ماكوندو- یک شنبه, 8 مرداد 1391