روزنامه شرق- نمايش كشتي «نوح» براي گردشگران المپيك در لندن- یک شنبه, 8 مرداد 1391