روزنامه شرق- آمريكا در نگاه «كوبريك»- یک شنبه, 8 مرداد 1391