روزنامه شرق-بزرگ‌ترين شوخي جهان- یک شنبه, 8 مرداد 1391