روزنامه شرق-«مديريت ارتباطات» مردادماه منتشر شد- یک شنبه, 8 مرداد 1391