روزنامه شرق- مواظب خودت باش- یک شنبه, 8 مرداد 1391