روزنامه شرق-يك ماجراي پرهيجان - یک شنبه, 8 مرداد 1391