روزنامه شرق-«بهروز ثروتيان» در 75سالگي درگذشت- یک شنبه, 8 مرداد 1391