روزنامه شرق-اجراي طرح ويژه برخورد با روزه‌خواري در كوهستان‌هاي پايتخت- یک شنبه, 8 مرداد 1391