روزنامه شرق-سرنوشت «ري» در انتظار مناطق ديگر شهرداري- یک شنبه, 8 مرداد 1391