روزنامه شرق-دوقلوهاي به‌هم‌چسبيده از هم جدا شدند - یک شنبه, 8 مرداد 1391