روزنامه شرق-اعتراف به شکنجه؛ انکار قتل- یک شنبه, 8 مرداد 1391