روزنامه شرق-سرقت خودرو با پاشيدن نمك- یک شنبه, 8 مرداد 1391