روزنامه شرق- پرسپوليس و گهر در آزادي- یک شنبه, 8 مرداد 1391