روزنامه شرق- از تهران تا ناكجا‌آباد- یک شنبه, 8 مرداد 1391