روزنامه شرق- ناآشنایی ایران با هنر «رژه»- یک شنبه, 8 مرداد 1391