روزنامه شرق- سهميه ايران هنوز كاهش پيدا نكرده- یک شنبه, 8 مرداد 1391