روزنامه شرق-احمدی؛ اولین فینالیست زن ایرانی در المپیک- یک شنبه, 8 مرداد 1391