روزنامه شرق- سرزمين ورزشی زنان- یک شنبه, 8 مرداد 1391