روزنامه شرق-«موزه» انباري متروك نيست- یک شنبه, 8 مرداد 1391