روزنامه شرق- سه ماه و هشت روز- یک شنبه, 8 مرداد 1391