روزنامه شرق- معاون فرهنگي: معافيت براي ناشراني است كه ما معرفي كنيم- یک شنبه, 8 مرداد 1391